За нас

„Емили“ е частна фондация със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Букет“ 25А. Вписана е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с  решение на Софийски градски съд от 11.07.2017 г. и в регистър БУЛСТАТ с  ЕИК: 177189493.

Фондация „Емили“ е учредена и представлявана от Таня Петкова Николова.

 

Цел и дейност

Фондацията работи за утвърждаване и разпространяване на съвременна българска художествена литература, стимулиране на даровити хора от всички възрасти и насърчаване на предприемачеството сред българските творци.

 

За контакт

Получател:       Фондация „Емили“

Адрес:              1618 София, ул. “Букет” № 25А, ет.1, ап. 2А

Телефон:          +359 884 222 995

E-mail:              office@emilyfoundation.eu

 

За дарения

Титуляр:             Фондация „Емили“

IBAN:                  BG48STSA93000024607253

BIC:                    STSABGSF

Банка:                ДСК АД